Tiêu điểm
Thứ 2, 24/06/2024 09:45

Danh sách người ứng cử

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã/phường/huyện tại TP. Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật: 21-05-2021 | 22:14:12

Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại TP. Dĩ An:

Đơn Vị Khu vực bỏ phiếu HĐND cấp Huyện HĐND cấp Xã
Phường An Bình Khu vực bỏ phiếu số 1 Danh Sách
Tiểu Sử
Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 2 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 3 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 4 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 5 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 6 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 7 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 8 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 9 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 10 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 11 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 12 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 13 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 14 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 15 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 16 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 17 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 18 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 19 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 20 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 21 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 22 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 23 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 24 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 25 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 26 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 27 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 28 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 29 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 30 Danh Sách
Tiểu Sử
Phường Bình An Khu vực bỏ phiếu số 1 Danh Sách
Tiểu Sử
Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 2 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 3 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 4 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 5 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 6 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 7 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 8 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 9 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 10 Danh Sách
Tiểu Sử
Phường Bình Thắng Khu vực bỏ phiếu số 1 Danh Sách
Tiểu Sử
Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 2 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 3 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 4 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 5 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 6 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 7 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 8 Danh Sách
Tiểu Sử
Phường Dĩ An Khu vực bỏ phiếu số 1 Danh Sách
Tiểu Sử
Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 2 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 3 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 4 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 5 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 6 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 7 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 8 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 9 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 10 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 11 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 12 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 13 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 14 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 15 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 16 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 17 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 18 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 19 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 20 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 21 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 22 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 23 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 24 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 25 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 26 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 27 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 28 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 29 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 30 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 31 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 32 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 33 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 34 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 35 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 36 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 37 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 38 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 39 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 40 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 41 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 42 Danh Sách
Tiểu Sử
Phường Đông Hòa Khu vực bỏ phiếu số 1 Danh Sách
Tiểu Sử
Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 2 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 3 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 4 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 5 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 6 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 7 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 8 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 9 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 10 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 11 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 12 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 13 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 14 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 15 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 16 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 17 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 18 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 19 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 20 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 21 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 22 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 23 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 24 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 25 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 26 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 27 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 28 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 29 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 30 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 31 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 32 Danh Sách
Tiểu Sử
Phường Tân Bình Khu vực bỏ phiếu số 1 Danh Sách
Tiểu Sử
Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 2 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 3 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 4 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 5 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 6 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 7 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 8 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 9 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 10 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 11 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 12 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 13 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 14 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 15 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 16 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 17 Danh Sách
Tiểu Sử
Phường Tân Đông Hiệp Khu vực bỏ phiếu số 1 Danh Sách
Tiểu Sử
Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 2 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 3 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 4 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 5 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 6 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 7 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 8 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 9 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 10 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 11 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 12 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 13 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 14 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 15 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 16 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 17 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 18 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 19 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 20 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 21 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 22 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 23 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 24 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 25 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 26 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 27 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 28 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 29 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 30 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 31 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 32 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 33 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 34 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 35 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 36 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 37 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 38 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 39 Danh Sách
Tiểu Sử
Khu vực bỏ phiếu số 40 Danh Sách
Tiểu Sử