Tiêu điểm
, 22/05/2024 16:04

Tin tức

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Cập nhật: 21-05-2021 | 09:44:15

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân./.

Theo TTXVN

  Từ khóa quyền bầu cử